Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, ( patrz: słowniczek pkt. 4 )
- osobie uczącej się ( patrz: słowniczek pkt. 3 )


Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Wyjątkowo świadczenie może przysługiwać nawet wtedy, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się będzie wyższy od wskazanego w przepisie kryterium dochodowego, ale pod warunkiem, że przekroczenie nie będzie większe od najniższego zasiłku rodzinnego, a zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Dochód rodziny oznacza to sumę dochodów członków rodziny przeciętny, natomiast dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy w których dochód ten został osiągnięty jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje :
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
do ukończenia przez dziecko 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (patrz słowniczek
pkt 5)
do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej ( patrz słowniczek pkt 6 ) i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
89,00 zł
na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( patrz: słowniczek pkt.1) albo w rodzinie zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko ( patrz: słowniczek pkt. 2), nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje, 
- ojciec dziecka jest nieznany, 
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinnych za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, która nie ma zasądzonych alimentów na rzecz dzieci, nie może otrzymać zasiłku rodzinnego, a tym samym także dodatków do zasiłku rodzinnego.

Podstawowym warunkiem uzyskania któregokolwiek z dodatków jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Czarko 05-02-2010 12:41:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kapitaniec 31-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 25-01-2016 10:20:52