Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Wniosek o świadczenia rodzinne powinien zawierać dane dotyczące:

- osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL- numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
- dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku,s
- zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające w szczególności informacje o:
a) wysokości dochodu ,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym
a) dokument stwierdzający wiek dziecka  
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka, które ukończyło 18 rok życia, do szkoły lub szkoły wyższej, 
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek o którym mowa w art. 11
h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
i) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza: 
- zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 
- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenie społecznego,
- imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia,
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- inne dokumenty w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
- kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
- zaświadczenia lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
- inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dołącza:
-
dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.pdf (PDF, 5.02Mb) 2016-04-22 07:16:21 1219 razy
2 29_04_2013_14_12_57SKMBT_C30013040412211.pdf (PDF, 5.75Mb) 2010-02-05 12:42:22 747 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Czarko 05-02-2010 12:42:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kapitaniec 22-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 22-04-2016 07:16:21