Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.gops.katywroclawskie.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
1. Pliki PDF umieszczane na stronie internetowej powstały jako skan wersji papierowych lub z przygotowanych plików WORD i nie zawierają tekstu alternatywnego. 2. Nie wszystkie zamieszczone teksty są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. 3. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej. 4. Treści archiwalne niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-29
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: - dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, - sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Pani Izabela Senk
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@gopskaty.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(71) 33-47-226 lub za pośrednictwem Platformy E-PUAP.

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać: • dane osoby zgłaszającej żądanie, • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, • sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja wnoszącego żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-12-23
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2024-05-27
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https:// checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, m.in.:

1. powiększenie: Ctrl + +,

2. pomniejszenie: Ctrl + -,

3. rozmiar oryginalny: Ctrl + 0,

4. drukuj: Ctrl + P,

5. tryb pełnoekranowy: F11,

6. znajdź: Ctrl + F,

7. zakończ: Ctrl + Shift + Q,

8. odśwież: F5.

Po witrynie oprócz myszki można także poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz „Tab” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji. Natomiast kombinacja klawiszy Shift + Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Ponadto Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich posiada następujące ułatwienia:

1. podwyższony kontrast,

2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Celem wprowadzenia powyższych ułatwień jest możliwość swobodnego korzystania przez jak największą liczbę użytkowników, w tym przez osoby słabowidzące.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku, gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich jest budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne wolne są od różnic wysokości. Brak również przeszkód terenowych i nawierzchni uniemożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek jest ogrodzony i zawiera parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu jest utwardzona, nieuszkodzona oraz właściwie oznaczona. Budynek posiada czytelną i wyraźną tablicę informacyjną /na budynku/. Główne wejście jest zadaszone i dostępne dla osób poruszających się na wózku. Przed i za drzwiami brak progów. Drzwi wejściowe są przeszklone i skontrastowane zatem dobrze widoczne na tle budynku. Poza tym zaopatrzone są w uchwyt w kształcie lir. C. Za drzwiami znajduje się wiatrołap oraz drugie szklane drzwi, które również zostały skontrastowane. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do wszystkich pomieszczeń biurowych odbywa się z poziomu korytarza, brak zmian w strukturze posadzki. Budynek posiada dostosowaną i oznaczoną piktogramem toaletę o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są odpowiedniej szerokości, wejście nie ma progu. Drzwi wyposażone zostały w system zamykania. Przestrzeń transferowa znajduje się z jednej strony miski ustępowej i ma odpowiednie wymiary. Toaleta została wyposażona w jednostronną, uchyloną, stabilną poręcz zamontowaną po przeciwnej stronie miejsca odstawczego. Miska ustępowa nie jest wydłużona. Umywalka jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach (odpowiednia przestrzeń pod umywalką). Toaleta nie posiada przycisku alarmującego. Brak jest wyznaczonego miejsca dla opiekuna z dzieckiem. W ośrodku zatrudniony jest pracownik pierwszego kontaktu, który pełni funkcję biura obsługi klienta. Po wstępnym rozeznaniu sprawy prosi pracownika merytorycznego o podejście do biura obsługi bądź wskazuje miejsce docelowe załatwienia sprawy przy jednoczesnym asystowaniu klientowi w drodze do wyznaczonego miejsca. Biura nie zostały wyposażone w systemy wspomagające osoby z dysfunkcją słuchu ale w razie zaistnienia konieczności zapewnienia wygłuszenia dodatkowych dźwięków możemy dysponować przenośną pętlą indukcyjną użyczoną od Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie lub możemy zapewnić oddzielne pomieszczenie dla podniesienia komfortu osoby z dysfunkcją słuchu. Pokój pierwszego kontaktu wyposażony jest w biurko do obsługi klientów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ciągach komunikacyjnych brak jest progów i przeszkód, istnieje możliwość wyjścia z budynku drugim wejściem. Budynek posiada drogi ewakuacyjne, których schematy zostały umieszczone na planach ewakuacyjnych. W budynku brak systemu powiadamiania alarmowego, zarówno dźwiękowego, jak i świetlnego. Nie zastosowano całościowego planu obiektu. Aktualne udogodnienia: • dostępne dla osób poruszających się na wózkach • dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących • dostępne dla osób niesłyszących i słabosłyszących • możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami • toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: