Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe

OBSŁUGUJE: Dorota Lizurej -starszy referent ds. świadczeń

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U Nr 71 z 2001r. poz.734/, reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz właściwość organów w tych sprawach oraz Rozprządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1/ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2/ członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
3/ osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
4/ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5/ osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku.
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury, obowiązującą w pierwszym dniu miesiąca, od którego zostaje przyznany dodatek.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim, stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa do tego lokalu.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w krórym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jedorodzinny/ zwana dalej " normatywną powierzchnią" w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1/ 35m2 - dla 1 osoby,
2/ 40m2 - dla 2 osób,
3/ 45m2 - dla 3 osób,
4/ 55m2 - dla 4 osób,
5/ 65m2 - dla 5 osób,
6/ 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1/ 30% albo,
2/ 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1/ 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
2/ 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3/ 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcyu, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.
Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmyje się wydatki, w wysokości 90% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie składa się za pośrednictwem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Rutkowska 04-02-2010 15:01:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Chmurzyńska 14-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 05-09-2019 10:56:54