Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 01.01.2016r.

 

Art. 17c. 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2:

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

 3. rodzinie zastępczej, z wyjatkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia

 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia

 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

  1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po

   wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka:

  2. śmierci matki dziecka

  3. porzucenia dziecka przez matkę

  1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

   1) 52 tygodni- w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

   2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

   3) 67 tygodni- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci

   4) 69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

   5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

  2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia :

   1) porodu- w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 1;

   2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia- w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3

   3) przysposobienia dziecka , nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia- w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt. 4.

  3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł. miesięcznie , z uwzględnieniem ust. 6.

  4. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. Poz. 149 i 357)P, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust.3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości róznicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

  5. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

  6. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

   1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci :

   2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka

  7. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

   1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego

   2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej- w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 4

   3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki na dzieckiem, w tym związku z wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki

   4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego , o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego , specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłków dla opiekunów;

   5) osobom o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego , chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Bliższe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

   pok. Nr 9. , tel. 71 33-47-220

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 świadczenie rodzicielskie.odt (ODT, 16KB) 2016-01-25 10:27:50 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Chmurzyńska 25-01-2016 10:16:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kapitaniec 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 25-01-2016 10:27:50