Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 22.06.2017

 

 

R E G U L A M I N

Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kątach Wrocławskich

 

 

R O Z D Z I A Ł I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin niniejszy określa strukturę oraz zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.

§ 2. Ilekroć mowa w Regulaminie o:

 1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kątach Wrocławskich
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
 3. Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich
 4. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
 5. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, sekcję, samodzielne stanowiska

 

§ 3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

§ 4. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza.

 

 

R O Z D Z I A Ł II

 

Kierowanie Ośrodkiem

 

§ 5. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Do podpisu wyłącznie przez Kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:

 • zarządzenia wewnętrzne
 • decyzje w sprawach osobowych wszystkich pracowników
 • sprawozdania finansowe GOPS
 • korespondencja wychodząca.

W czasie nieobecności Kierownika zastępuje osoba przez niego upoważniona wraz ze wskazanym zakresem zadań.

 

§ 6. Do zadań Kierownika należy:

 1. Prowadzenie działalności organizatorskiej i administracyjnej, służącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
 2. Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakresie prowadzonej działalności.

 

§ 7. Do podstawowych obowiązków Kierownika należy:

 1. Organizowanie pracy podległego zespołu pracowników,
 2. Bieżący nadzór i kontrola nad terminowością i prawidłowością załatwiania spraw,
 3. Rozpatrywanie spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej wniesionych
  w formie pism, skarg i zażaleń,
 4. Zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych do Ośrodka,
 5. Rozdział korespondencji przychodzącej oraz podpisywanie pism wychodzących,
 6. Zawieranie umowy o pracę z pracownikami Ośrodka oraz opracowywanie zakresów czynności,
 7. Składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka,
 8. Realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

 

§ 8. Kierownik odpowiada za realizację swoich zadań i kompetencji, organizację i skuteczność
pracy w Ośrodku oraz wykonywanie uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza.

 

 

R O Z D Z I A Ł III

 

Organizacja Ośrodka

 

§ 9. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego Kierownictwa,
służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności
za wykonywanie powierzonych zadań.

 

§ 10. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

 

§ 11. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

I. Kierownik

II. Dział Finansowo-Administracyjny

1.Główny Księgowy

a) zastępca głównego księgowego

b) pracownik ds. księgowości i kadr

III. Dział pracy środowiskowej

 1. Sekcja pomocy socjalnej

pracownicy socjalni

 1. Sekcja opiekuńcza

pracownicy socjalni,

opiekunki

 1. Sekcja wsparcia rodziny

pracownicy socjalni

asystent rodziny

IV. Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

1.Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych

 

2. Sekcja ds. świadczeń wychowawczych

Stanowiska ds. świadczeń wychowawczych

3. Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego

4. Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

5. Stanowisko ds. stypendiów i zasiłków szkolnych.

V. Dział organizacyjno-gospodarczy

a) sekretariat – pomoc administracyjna

b) sprzątaczka

Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 12. Pracownik zatrudniony na stanowisku zastępcy głównego księgowego sprawuje funkcję:

 • Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej.

 

§ 13. Pracownik socjalny zatrudniony w sekcji pomocy socjalnej sprawuje funkcję:

 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Szczegółowe zadania pracowników pełniących funkcje wymienione w § 12 i 13 zawarte są
w indywidualnych zakresach obowiązków.

 

§ 14. W celu sprawnej organizacji pracy Ośrodka teren Gminy Kąty Wrocławskie podzielony
jest na rejony opiekuńcze, obsługiwane przez pracowników socjalnych.

 

 

 

R O Z D Z I A Ł IV

 

Zadania i kompetencje działów

 

 

§ 15. Do zadań wspólnych wszystkich działów należy:

 1. Właściwa realizacja zadań określonych Statutem, niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi
 2. Należyte i terminowe załatwianie spraw klientów
 3. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wydawania pism i decyzji i wysyłania pism
 4. Prowadzenie postępowań
 5. Usprawnienie organizacji, metod i form pracy
 6. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 7. Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym Ośrodka
 8. Rozpatrywanie skarg, analizowanie przyczyn ich powstania, podejmowanie operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie wyjaśnień
 10. Współpraca i współdziałanie z innymi komórkami Ośrodka w celu realizacji zadań
 11. Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji
 12. Znajomość kpa,
 13. Znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 14. Ochrona danych osobowych,
 15. Inne zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

 

DZIAŁ I

 

Dział Finansowo-Administracyjny.

 

1.Dział Finansowo-Administracyjny zajmuje się pełną obsługą finansową, kadrową i płacową
Ośrodka. Zapewnia również zaopatrzenie materiałowo-techniczne, prowadzi postępowania
w sprawach zamówień publicznych.

2.Działem kieruje główny księgowy.

 

§ 16. Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Obsługa finansowa i księgowa Ośrodka,
 2. Organizacja wypłat świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, stypendiów i zasiłków szkolnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych
 3. Prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 4. Opracowanie projektu planu dochodów i wydatków Ośrodka,
 5. Inwentaryzacja Ośrodka,
 6. Nadzorowanie wykorzystania funduszy i przygotowanie sprawozdań finansowych,
 7. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem Gminy oraz Głównym Księgowym Wydziału Polityki Społecznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,
 8. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 9. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
 10. Realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

Do podpisu Głównego księgowego zastrzega się:

 1. Dokumenty finansowe, plany i sprawozdania Ośrodka
 2. Inne dokumenty wymagające podpisu lub kontrasygnaty Głównego Księgowego
 3. Pisma i dokumenty w ramach upoważnień udzielonych przez Kierownika

 

§ 17. Do zadań pracowników ds. księgowości należy:

 1. Organizacja wypłat dla pracowników Ośrodka i zleceniobiorców,
 2. Ewidencja danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 3. Organizacja wypłat świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
 4. Dekretacja dokumentów i przekazywanie do księgowania,
 5. Ewidencja czasu pracy i urlopów pracowników,
 6. Rozliczanie usług opiekuńczych,
 7. Prowadzenie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 8. Sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych i deklaracji ZUS, PIT,
 9. Opracowywanie regulaminów: pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, instrukcji oraz zarządzeń,
 10. Administracja strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka,
 11. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zakupów na wyposażenie Ośrodka,
 12. Przyjmowanie i opisywanie faktur, sprawdzanie pod względem celowości, prawidłowości i gospodarności, dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie procedury przetargowej dla Ośrodka, zgodnie z ustawą
  o zamówieniach publicznych,
 • realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

 

Dział II.

 

Dział Pracy Środowiskowej.

 

1.Dział Pracy Środowiskowej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Zajmuje się
rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowań oraz
wnioskowaniem w sprawach o przyznawanie świadczeń, podejmowaniem interwencji w
sytuacjach kryzysowych oraz udzielaniem różnych form wsparcia i pomocy
świadczeniobiorcom.

2.W zakresie usług opiekuńczych dział zajmuje się zapewnieniem pomocy środowiskowej w
formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostosowanych do szczególnych
potrzeb oraz kierowaniem do domów pomocy społecznej.

3.Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w kryzysie oraz pieczy zastępczej, wzmacniając
jej zasoby i potencjał, udziela wsparcia, uczy rozwiązywać problemy

 

§ 18. Do zadań sekcji pomocy społecznej należy:

 1. Praca socjalna,
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ZUS, Policją, Sądem, Prokuraturą, Pedagogami Szkolnymi, KRUS, NFZ, PUP itp.,
 11. Obsługa programu komputerowego „Pomost”,
 12. Odwiedziny /raz na kwartał/ członków ZKRPiBWP,
 13. Obowiązek rozliczania się z wytwarzanej dokumentacji i przekazanie spraw zakończonych do archiwum,
 14. Realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

 

§ 19.Do zadań sekcji opiekuńczej należy:

 1. Organizacja usług opiekuńczych (w miejscu zamieszkania) na rzecz osób zależnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają opieki
 2. Świadczenie pomocy polegającej na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 3. Zapewnienie prawidłowego wykonywania usług zgodnie z potrzebami osób objętych tą formą pomocy
 4. Zapewnienie pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, interwencyjnych oraz ratujących zdrowie i życie
 5. Współpraca z rodziną i najbliższym środowiskiem w celu zapewnienia poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania
 6. Współpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową oraz innymi instytucjami społecznymi
 7. Kierowanie do domów pomocy społecznej

 

§ 20. Do zadań sekcji wsparcia rodziny należy:

 1. Podejmowanie działań interwencyjnych, prewencyjnych i zaradczych w sytuacjach kryzysowych rodzin z terenu Gminy Kąty Wrocławskie
 2. Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej.
 3. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny, pracownikiem socjalny, lub/i asystentem rodziny, specjalistami
 4. Opracowywanie we współpracy z członkami rodziny rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, której dziecko (dzieci) zostały umieszczone w pieczy zastępczej
 5. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, zawodowych
 6. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami rozwiązującymi problemy rodzin na terenie Gminy, powiatu i innymi, których działanie skierowane jest na pomoc rodzinie sporządzanie na wniosek innych instytucji opinii o rodzinie i jej członkach

 

 

Dział III.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych

 

1. Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych zajmuje się realizowaniem
zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2.W ramach działu prowadzone są dodatki mieszkaniowe, zryczałtowany dodatek
energetyczny oraz stypendia i zasiłki szkolne.

3. Do zadań sekcji świadczeń rodzinnych należy prowadzenie postępowań mających na celu
przyznanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń
opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

4. Do zadań stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego należy zgodnie z ustawą prowadzenie
postępowań i przyznawanie świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów

5. Da zadań sekcji ds. świadczeń wychowawczych należy prowadzenie postępowań mających
na celu przyznanie świadczenia wychowawczego.

 

 

§ 21. Do zadań sekcji ds. świadczeń rodzinnych należy:

prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem i przeliczaniem świadczeń
rodzinnych tj.:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne),
 2. Prowadzenie rejestru przyjętych wniosków,
 3. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych,
 4. Obsługa programu komputerowego „Świadczenia rodzinne”,
 5. Przygotowanie decyzji i przedkładanie całości dokumentacji Kierownikowi Ośrodka
  i Głównej Księgowej,
 6. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, przelewów bankowych osobom uprawnionym do w/w świadczeń na podstawie wydanych decyzji,
 7. Składanie wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie świadczeń rodzinnych,
 8. Rozliczanie przyznanej dotacji,
 9. Sporządzanie sprawozdań i wszelkich informacji w tym zakresie,
 10. Inne zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 11. Realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

 

§ 22. Do zadań stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego należy:

 1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. Prowadzenie rejestru prowadzonych wniosków,
 3. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania lub odmowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. Przygotowanie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego i przedkładanie całości dokumentacji osobie upoważnionej do wydawania decyzji w tym zakresie, a następnie przesłanie decyzji do wierzyciela alimentacyjnego oraz komornika sądowego,
 5. Przygotowanie wniosku do komornika sądowego o przyłączeniu do egzekucji
 6. Przygotowanie informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazanie jej dłużnikowi alimentacyjnemu i organowi właściwemu dłużnika,
 7. Przygotowanie i wysyłanie wniosków w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika w związku z przyznaniem świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego lub na wniosek osoby uprawnionej,
 8. Sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przelewów bankowych osobom uprawnionym do w/w świadczeń na podstawie wydanych decyzji,
 9. Zgłaszanie danych dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów
 10. Składanie wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie funduszu alimentacyjnego,
 11. Rozliczanie przyznanej dotacji,
 12. Sporządzanie sprawozdań i wszelkich informacji w tym zakresie,
 13. Stała współpraca z komornikiem sądowym i komornikiem skarbowym w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 14. Współpraca z organem właściwym dłużnika, sądem, marszałkiem województwa,
 15. Prowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbieranie oświadczenia majątkowego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 16. Inne zadania wynikające z ustawy o funduszu alimentacyjnym
 17. Realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

 

§ 23. Do zadań pracownika ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych należy:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem i przyznawaniem dodatków tj.;
 2. Przyjmowanie wniosków i ich rozliczanie,
 3. Przygotowanie decyzji i przedkładanie całości dokumentacji Kierownikowi Ośrodka oraz Głównej Księgowej,
 4. Sporządzanie zbiorczej listy wypłat dodatków mieszkaniowych, energetycznych
 5. Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o dodatki
 6. Obsługa programu komputerowego „Dodatki mieszkaniowe”,
 7. Sporządzanie sprawozdań i wszelkich informacji w tym zakresie,
 8. Rozliczanie przyznanej dotacji
 9. Prowadzenie rejestru pism przychodzących oraz wysyłanych z Ośrodka,
 10. Inne zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych
 11. Realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej.

 

 

§ 24. Do zadań pracownika ds. stypendiów i zasiłków szkolnych należy:

 1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz ich sprawdzanie
 2. Prowadzenie rejestru przyjętych i prowadzonych wniosków
 3. Przygotowanie decyzji dotyczących uprawnień i przedkładanie całości dokumentacji osobie upoważnionej do wydawania decyzji w tym zakresie,
 4. Rozliczanie przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych
 5. Współpraca ze szkołami
 6. Sporządzanie sprawozdań i wszelkiej informacji w tym zakresie
 7. Sporządzanie zbiorczej listy wypłat i wysyłka
 8. Rozliczanie przyznanej dotacji
 9. Inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych

 

§ 25. Do zadań sekcji ds. świadczeń wychowawczych należy:

 1. Przyjmowanie wniosków o przyznawanie świadczeń wychowawczych
 2. Prowadzenie rejestru przyjętych i prowadzonych wniosków
 3. Przygotowanie decyzji dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego
  i przedkładanie całości dokumentacji osobie upoważnionej do wydawania decyzji
  w tym zakresie,
 4. Sporządzenie list wypłat świadczeń wychowawczych, przelewów bankowych osobom uprawnionym do w/w świadczeń na podstawie wydanych decyzji
 5. Składanie wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie świadczeń wychowawczych
 6. Rozliczanie przyznanej dotacji
 7. Sporządzanie sprawozdań i wszelkiej informacji w tym zakresie
 8. Inne zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

 

Dział IV.

 

Dział organizacyjno-gospodarczy

 

§ 26. Do zadań pomocy administracyjnej- sekretariat należy:

 1. Przygotowanie korespondencji Ośrodka (prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących)
 2. współpraca z Urzędem Pocztowym w Kątach Wrocławskich w zakresie:
 • zaopatrzenia, przygotowania i przekazywania poczty zamiejscowej.
 1. prowadzenie pocztowej książki nadawczej
 2. Udzielanie informacji klientom i kierowanie ich do poszczególnych działów Ośrodka
 3. Przyjmowanie podań i wypełnionych wniosków
 4. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 5. realizowanie zadań wynikających z Kontroli Zarządczej

 

 

§ 27. Do zadań sprzątaczki należy:

 1. Utrzymanie w czystości w przydzielonych pomieszczeniach, w szczególności: codzienne zamiatanie i mycie przydzielonej powierzchni pomieszczeń.
 2. Opróżnianie koszów ze śmieci i makulatury w zależności od potrzeb.
 3. Codzienne wycieranie kurzu z ruchomości i urządzeń znajdujących się w sprzątanych
  pomieszczeniach.
 4. Codzienne mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg i ścian wykładanych glazurą w pomieszczeniach sanitarnych.
 5. Uzupełnianie papieru i mydła w pomieszczeniach sanitarnych w zależności od potrzeb.
 6. Pastowanie podłóg raz w miesiącu.
 7. Mycie okien i drzwi w miarę potrzeby, a przynajmniej dwa razy w ciągu roku, w sposób i przy użyciu środków przy zachowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. Dbałość o powierzony i używany sprzęt.
 9. Pranie i prasowanie firan dwa razy w ciągu roku
 10. Zgłaszanie Kierownikowi wszelkiego rodzaju spostrzeżonych braków, uszkodzeń
  i zanieczyszczeń.
 11. Przechowywanie kluczy od sprzątanych pomieszczeń.
 12. Zabezpieczenie po pracy obiektów sprzątanych przez zamykanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, włączenie alarmu, sprawdzenie wyłączenie alarmu, sprawdzenie wyłączenia oświetlenia, kranów, okien itp.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

R O Z D Z I A Ł V

 

Pracownicy

 

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Organizację i porządek oraz szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy oraz
pracowników określa Regulamin Pracy.

3.Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą określa Regulamin Wynagradzania.

4. Zakres świadczeń socjalnych określa Zakładowy Regulamin Funduszu Świadczeń
Socjalnych.

R O Z D Z I A Ł VI

 

Zasady podejmowania decyzji i podpisywania pism

 

§ 28. Pisma, umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Ośrodka

podpisuje Kierownik.

 

§ 29. Do wyłącznego podpisu kierownika zastrzega się:

1. umowy o pracę i umowy cywilnoprawne,

2. zarządzenia wewnętrzne i decyzje Kierownika,

3. pisma i materiały kierowane do:

a) Rady Miejskiej

b) organów administracji rządowej i samorządowej,

c) prokuratury,

d) sądów,

e) środków masowego przekazu

4. odpowiedzi na skargi i wnioski.

 

§ 30. Główny księgowy podpisuje:

1. dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS

2. deklaracje podatkowe

3. pisma w sprawach księgowo – finansowych

 

§ 31. Pracownicy podpisują:

1. sporządzone przez siebie wywiady, notatki służbowe i protokoły

2. pracownicy prowadzący sprawy upoważnieni są do stwierdzania zgodności z oryginałem kopii lub odpisów dokumentów załączonych do akt sprawy.

 

§ 32. Wszystkie pisma urzędowe wychodzące z Ośrodka muszą być zaewidencjonowane,

opatrzone datą, symbolami Ośrodka oraz numerem z rzeczowego wykazu akt sprawy.

 

§ 33. Pisma wychodzące powinny być opracowane starannie, rzeczowo, zwięźle i w sposób

Zrozumiały oraz odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego.

 

§ 34. 1. Sprawy przedkładane Kierownikowi Ośrodka do aprobaty winny być parafowane

przez pracowników, którzy odpowiadają za prawidłowość przygotowania

dokumentów.

2. Wszelkie pisma wychodzące na zewnątrz winny być podpisane przez Kierownika, a

W przypadku jego nieobecności przez upoważnionego pracownika.

 

 

R O Z D Z I A Ł VII

 

Zasady załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków

 

§ 35. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez obywateli oraz terminy ich

załatwiania określa kodeks postepowania administracyjnego.

 

§ 36. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego

Rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa ,

a w szczególności do:

1. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy oraz wyjaśniania

treści obowiązujących przepisów

2. niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to możliwe – określenie terminu załatwienia

3. bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy

4. informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania

od wydanych rozstrzygnięć.

 

§ 37. 1. Merytoryczne rozpatrywanie spraw należy do pracownika Ośrodka właściwego ze

względu na przedmiot sprawy.

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania Ośrodka i jego pracowników

należy do Kierownika Ośrodka.

3. Rozpatrywanie spraw odbywa się w terminach i na zasadach, o których mowa w

kodeksie postępowania administracyjnego.

 

§ 38. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę

w godzinach pracy Ośrodka.

 

R O Z D Z I A Ł VIII

 

Kontrola w Ośrodku

 

§ 39. 1. W Ośrodku sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

2. Kontrolę wewnętrzną sprawuje:

a) Kierownik Ośrodka

b) Główny księgowy Ośrodka

c) upoważniony pracownik

3. Kontrolę zewnętrzną sprawuje:

a) Rada Miejska

b) upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy

c) inne instytucje upoważnione do zadań kontrolnych

 

 

R O Z D Z I A Ł IX

 

Akty prawne kierownika

 

§ 40. Kierownik Ośrodka wydaje:

 1. Zarządzenia na podstawie upoważnień zawartych w aktach prawnych o charakterze instrukcyjnym porządkujące sprawy organizacyjne Ośrodka.
 2. Decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

R O Z D Z I A Ł X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 41. Obowiązki Ośrodka jako pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników Ośrodka, czas pracy oraz inne sprawy związane z porządkiem pracy określa regulamin pracy ustalony przez kierownika.

 

§ 42. Traci moc dotychczasowy regulamin organizacyjny wraz ze zmianami.

 

§ 43. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Regulamin organizacyjny-2011.pdf (PDF, 25MB) 2018-12-03 14:35:56 0 razy
2 Zarządzenie.pdf (PDF, 3.MB) 2018-12-03 14:35:56 247 razy
3 Regulamin organizacyjny 2017.pdf (PDF, 38MB) 2018-12-03 14:35:56 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Chmurzyńska 03-12-2018 08:46:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Chmurzyńska 01-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 05-12-2018 08:49:51